Algemene voorwaarden van NLZIET

Algemene Voorwaarden

1. Definities

Abonnee Een natuurlijke persoon wiens woonlidstaat Nederland is en die met NLZIET een Overeenkomst tot het leveren van de Dienstverlening sluit of hierom verzoekt.
Algemene voorwaarden De onderhavige Algemene voorwaarden van NLZIET voor de Dienstverlening.
Apparaat De apparaten of software applicaties (webbrowsers) waarop de Content kan worden weergegeven, en waarvan de specificaties zijn opgenomen op de Website.
Content Audiovisueel materiaal dat via de Dienstverlening toegankelijk is.
Deelnemende Partners De Stichting Nederlandse Publieke Omroep, CLT-UFA S.A. en SBS Broadcasting B.V., en andere partners die mogelijk in de toekomst aan NLZIET gaan deelnemen.
Dienstverlening De door NLZIET aangeboden dienst, bestaande uit het op basis van een maandelijks abonnement bieden van toegang tot de premium Content van de Deelnemende Partners aan privépersonen die niet handelen in beroep of bedrijf.
Inloggegevens De strikt persoonlijke combinatie van het door de Abonnee opgegeven e-mailadres en het door NLZIET geaccepteerde wachtwoord.
NLZIET De coöperatie NLZIET Coöperatief U.A., statutair gevestigd te (1217 EW) Hilversum, aan de ’s-Gravelandseweg 80.
Overeenkomst De Overeenkomst, waarvan deze Algemene voorwaarden deel uitmaken, tot het leveren van de Dienstverlening door NLZIET aan de klant.
Website De door NLZIET aangeboden Website op het webadres NLZIET.nl of enig ander door NLZIET voor dat doeleinde aan de Abonnee kenbaar gemaakte adres.

2. Algemene bepalingen

2.1 NLZIET is een samenwerkingsverband van de Deelnemende Partners, en biedt toegang tot Content van de Deelnemende Partners. De Content waartoe de Dienstverlening toegang biedt, wordt door de Deelnemende Partners aangeboden vanuit hun eigen webdomeinen. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening en alle Overeenkomsten die NLZIET met Abonnees sluit. Door zich te aan te melden voor de Dienstverlening gaat de Abonnee akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden.

2.2 NLZIET is gerechtigd om de Algemene voorwaarden te wijzigen. Voor Abonnees die zich aanmelden na publicatie op de Website van de gewijzigde Algemene voorwaarden gelden de gewijzigde Algemene voorwaarden direct. Voor bestaande Abonnees treden de gewijzigde Algemene voorwaarden in werking 30 dagen nadat deze van op de Website zijn geplaatst (tenzij daarbij een andere inwerkingsdatum is aangegeven). Abonnees die de Overeenkomst niet binnen deze periode opzeggen, worden geacht met de gewijzigde Algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Door de Website na wijziging van de Algemene voorwaarden te blijven gebruiken of Content op te vragen, aanvaardt de Abonnee uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene voorwaarden.

2.3 Indien enige bepaling in deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht blijken te zijn met dwingend recht, blijven deze Algemene voorwaarden voor het overige van kracht waarbij NLZIET gerechtigd zal zijn voor wat betreft de nietige of vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen vast te stellen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

2.4 Op de verwerking van persoonsgegevens door NLZIET in het kader van de Dienstverlening is het privacy & cookie statement van NLZIET van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website.

3. Aanmelding en inloggegevens

3.1 Om van de Dienstverlening gebruik te maken dient de Abonnee zich bij NLZIET op de Website aan te melden met het daarvoor op de Website beschikbare elektronische aanmeldingsformulier. De Overeenkomst tussen NLZIET en Abonnee komt tot stand door de bevestiging van de aanmelding door NLZIET, waarbij NLZIET de Abonnee bevestigt dat deze met diens Inloggegevens en na ontvangst van diens geaccepteerde betaalgegevens toegang heeft tot de Content en de Dienstverlening aanvangt. De Abonnee verleent expliciete toestemming dat de Dienstverlening start zodra de Abonnee alle benodigde gegevens volledig en correct heeft ingevuld en op ‘Bevestig’ klikt. Abonnee geeft daarmee tevens goedkeuring dat het herroepingsrecht daarmee komt te vervallen. Abonnee kan, conform het bepaalde in artikel 6.2, elk moment de Overeenkomst opzeggen. NLZIET kan de Abonnee benaderen in verband met de afronding van de aanmelding en bevestiging van de Overeenkomst.

3.2 Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben, mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden.

3.3 Bij aanmelding dient de Abonnee tenminste de volgende gegevens op te geven: naam, Inloggegevens, geboortedatum, en de voor betaling vereiste gegevens van de Abonnee, zoals creditcardgegevens of IBAN-nummer en woonplaats. De Abonnee garandeert dat de opgegeven gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen dienen zo snel mogelijk te worden opgegeven via de pagina op de Website waarop de persoonlijk instellingen van de Abonnee kunnen worden aangepast.

3.4 De Abonnee dient de gekozen Inloggegevens strikt geheim te houden. Eventueel misbruik of oneigenlijk gebruik van de Inloggegevens komt voor rekening en risico van de Abonnee.

4. De dienstverlening

4.1 Zodra NLZIET de aanmelding heeft bevestigd, heeft de Abonnee met de Inloggegevens toegang tot de Content en is deze gerechtigd de Content te gebruiken conform de voorschriften die daaraan zijn gesteld in deze Algemene voorwaarden.

4.2 Om toegang te verkrijgen tot de Website dient de Abonnee te beschikken over toegang tot het internet. Om de Content af te spelen, dient de Abonnee te beschikken over één of meer apparaten. De technische specificaties voor de vereiste internettoegang en de apparaten die geschikt zijn om de Content af te spelen, zijn weergegeven op de Website. Er kunnen beperkingen gelden voor de afspeelbaarheid van bepaalde Content ten opzichte van bepaalde typen apparaten (bijvoorbeeld sommige Content is mogelijk niet afspeelbaar op Apple iPads of in bepaalde browsers). Abonnees wordt daarom geadviseerd om voorafgaand aan aanmelding de [browsercheck] uit te voeren die op de Website wordt aangeboden. De Abonnee is volledig zelf verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met internettoegang en de gebruikte apparaten.

4.3 NLZIET behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in de Dienstverlening, zoals veranderingen van het aanbod van Content of van de technische specificaties.

5. Gebruiksregels

5.1 De Website en alle Content waartoe de Abonnee via de Dienstverlening toegang verkrijgt, bevat informatie die eigendom is van NLZIET, de Deelnemende Partners en hun licentiegevers, en wordt beschermd door toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. De Abonnee verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieëerbaar gebruiksrecht om de Website en de Content in Nederland, zijnde de woonlidstaat van Abonnee, alsmede in andere landen van de Europese Unie (EU) te mogen gebruiken teneinde conform deze Algemene voorwaarden voor persoonlijk en niet-commerciële doeleinden van de Dienstverlening gebruik te kunnen maken. Door de Overeenkomst gaan de intellectuele eigendomsrechten van NLZIET, de Deelnemende Partners en hun licentiegevers niet op de Abonnee over.

5.2 De Abonnee is gerechtigd om de Content te bekijken op een maximum van 5 unieke apparaten per Abonnee. Het maximum aantal apparaten waarop de Content gelijktijdig kan worden afgespeeld kan door NLZIET worden beperkt en hangt daarnaast af van de capaciteit van de internettoegang van de Abonnee.

5.3 Elk ander gebruik van de Website en de Content dan in de voorgaande leden omschreven, is niet toegestaan. Zo is het onder meer niet toegestaan om de Website of de Content op enigerlei wijze:

(a) te gebruiken in verband met bedrijfsmatige of voor zakelijke doeleinden; (b) te bewerken, bijvoorbeeld door vermeldingen van auteursrechten op de Content te verwijderen of te wijzigen; (c) te kopiëren; (d) te vertonen anders dan in huiselijke kring (dat wil zeggen: de familie- of vriendenkring of een groep personen tussen wie hechte banden van persoonlijke aard bestaan), bijvoorbeeld door vertoning in een ruimte die (i) openbaar toegankelijk is, (ii) waarvoor toegangsgeld wordt gevraagd (iii) als horeca-gelegenheid kan worden aangemerkt of (iv) als gemeenschappelijke ruimte dient in niet voor particuliere bewoning bedoelde gelegenheden zoals ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren en overheidsinstellingen; (e) op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld door deze door te geven via peer-to-peer netwerken, op internet te posten, toegankelijk te maken, te uploaden, te downloaden of anderszins te verspreiden; of anderen in staat te stellen dit te doen.5.4 De Content kan technische beveiligingsvoorzieningen bevatten die zijn aangebracht door NLZIET, de Deelnemende Partners of hun licentiegevers om te waarborgen dat de Content uitsluitend conform het verleende gebruiksrecht wordt gebruikt. Het is de Abonnee niet toegestaan deze beveiligingsvoorzieningen op enigerlei wijze te omzeilen of te manipuleren, of andere maatregelen te treffen met dit doel.

5.5 Een controlemaatregel in de zin van het voorgaande artikellid die wordt getroffen om te waarborgen dat een Abonnee zijn woonlidstaat in Nederland heeft, is dat de Abonnee bij aanmelding verklaart dat zijn woonlidstaat Nederland is. Daarnaast zal NLZIET de betaalmethode (laten) controleren op Nederlandse herkomst. NLZIET is hiertoe verplicht op basis van Europese regelgeving (Verordening Grensoverschrijdende Portabiliteit).

5.6 De Abonnee zal geen activiteiten ondernemen die de Dienstverlening aan andere Abonnees kunnen hinderen of die het functioneren van de Website nadelig kunnen beïnvloeden. De Abonnee zal geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen gebruiken voor de toegang tot de Website of de Content.

5.7 De Abonnee zal aan minderjarigen uitsluitend Content vertonen, laten vertonen of op welke wijze dan ook toegankelijk maken mits de betreffende Content voor de betreffende leeftijdsgroep geschikt is bevonden conform de leeftijdsclassificatie op de Website.

5.8 NLZIET kan Abonnees en andere bezoekers van de Website de gelegenheid bieden reacties te plaatsen in forum-, social media- en service omgevingen die onderdeel uitmaken van de Dienstverlening. Deze worden beheerd door community managers van NLZIET. NLZIET behoudt zich het recht voor dergelijke uitlatingen aan te passen of te verwijderen indien die naar haar oordeel ongepast zijn. Door reacties te plaatsen op omgevingen beheerd door NLZIET, geeft de betreffende bezoeker NLZIET onvoorwaardelijke toestemming dergelijke uitingen onbeperkt te (her)gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele- en andere (al dan niet-commerciële) doeleinden. Betreffende bezoeker doet afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot dergelijke uitingen.

5.9 In geval van schending van de verplichtingen die op de Abonnee rusten uit hoofde van de Overeenkomst, of een gegronde verdenking daarvan, heeft NLZIET het recht om de toegang tot de Website en de Content voor de betreffende Abonnee met onmiddellijke ingang te blokkeren en de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder tot enige restitutie gehouden te zijn, zulks onverminderd de andere rechten en aanspraken van NLZIET en/of de Deelnemende Partners.

6. Looptijd en opzegging

6.1 De Overeenkomst begint op de datum waarop NLZIET de aanmelding van de Abonnee bevestigt, loopt tot dezelfde dag een maand later (of de eerstvolgende geschikte werkdag, ter keuze van NLZIET), en wordt maandelijks voortgezet tenzij deze door de Abonnee of NLZIET wordt opgezegd.

6.2 Opzegging kan op elk moment geschieden per email [email protected] of via de opzeggingsmogelijkheid op de pagina van de Website waarop de persoonlijk instellingen van de Abonnee kunnen worden aangepast.

6.3 De opzegging gaat in op de datum waarop (conform het bepaalde in artikel 7) de eerstvolgende maandelijkse betaling ter incasso zou zijn aangeboden door NLZIET indien niet was opgezegd. Tot die tijd behoudt de Abonnee toegang tot de Website en de Content via zijn Inloggegevens (behoudens in geval van eerdere blokkering van de Dienstverlening door NLZIET op grond van het bepaalde in artikel 5.8 of artikel 7.6).

6.4 NLZIET behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. NLZIET zal een eventuele wijziging, opschorting of beëindiging van de Dienstverlening zo snel als mogelijk aan Abonnee communiceren via e-mail en via de website www.NLZIET.nl.

7. Tarieven en betalingen

7.1 Voor het gebruik van de Dienstverlening is een maandelijkse vergoeding verschuldigd (tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een introductie-aanbod) die op de Website vermeld staat. De op de Website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw. NLZIET behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Prijswijzigingen treden voor bestaande Abonnees niet eerder in werking dan 30 dagen nadat deze zijn aangekondigd.

7.2 De maandelijkse vergoeding dient vooraf te worden voldaan, zulks voor het eerst bij aanmelding, en vervolgens op of omstreeks dezelfde dag in de daaropvolgende maanden zo lang de Overeenkomst voortduurt.

7.3 Een eenmaal betaalde vergoeding komt niet voor enige restitutie in aanmerking.

7.4 Tenzij anders overeengekomen dient de Abonnee de aan NLZIET verschuldigde vergoedingen te betalen door middel van automatisch incasso met gebruikmaking van de op de Website aangeboden betaalmethoden. Daartoe dient de Abonnee NLZIET bij aanmelding te machtigen om de verschuldigde vergoeding tot opzegging maandelijks te incasseren.

7.5 Het is de Abonnee toegestaan om een onjuist of onterecht geïncasseerd bedrag binnen de voor de betreffende betaalmethode toepasselijke termijn na afschrijving te storneren. Hieraan dient een geldige reden ten grondslag te liggen.

7.6 NLZIET is gerechtigd om de Dienstverlening met onmiddellijke ingang te blokkeren en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien NLZIET niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd. Zolang de Overeenkomst niet is opgezegd, blijft de maandelijkse vergoeding verschuldigd.

7.7 Indien NLZIET niet in staat is om de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, zullen de eventuele invorderings- en incassokosten voor rekening van de Abonnee komen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De Website en de Content worden met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat de daarin vervatte informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. NLZIET noch de Deelnemende Partners geven garanties dat de Dienstverlening en de Content altijd en zonder onderbreking of storing beschikbaar is. NLZIET streeft ernaar storingen in de Dienstverlening zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Abonnee zo beperkt mogelijk te houden.

8.2 NLZIET geeft geen garanties over de kwaliteit van de weergave van de Content bij de Abonnee. Deze hangt af van verscheidene factoren waaronder de geselecteerde Content, de locatie van de Abonnee en de kwaliteit en instellingen van de internettoegang en de apparaten waarvan de Abonnee gebruik maakt. NLZIET aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het niet of niet goed kunnen afspelen van Content indien dat het gevolg is van de internetverbinding of de apparatuur van de Abonnee die niet goed werkt of niet voldoet aan de gestelde specificaties.

8.3 NLZIET aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit opzet of grove schuld of nalatigheid van NLZIET of haar leidinggevend personeel. Alle overige aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

8.4 Voor zover de aansprakelijkheid van NLZIET is beperkt of uitgesloten, geldt dit tevens voor de Deelnemende Partners en voor de persoonlijke aansprakelijkheid van het personeel, van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en lasthebbenden van NLZIET en de Deelnemende Partners.

9. Klachten, geschillen, toepasselijk recht

9.1 De Abonnee is te allen tijde gerechtigd om eventuele klachten kenbaar te maken aan NLZIET via het daartoe op de Website beschikbaar gestelde formulier of het daartoe bestemde e-mailadres. NLZIET zal zich inspannen om zo snel mogelijk op de klacht te reageren.

9.2 Alle geschillen die tussen de Abonnee en NLZIET mochten ontstaan, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

9.3 Op elke Overeenkomst tussen NLZIET en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing.

10. Zomerabonnement

10.1 De prijs van het Zomerabonnement bedraagt €7,95, de loopduur van het Zomerabonnement is 3 maanden;

10.2 Het Zomerabonnement is af te sluiten in de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 augustus 2021;

10.3 Na afloop van de 3 maanden voor €7,95, wordt het Zomerabonnement automatisch omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd tegen de reguliere abonnementsprijs van €7,95 per maand, welke altijd online opzegbaar is;

10.4 Het Zomerabonnement is alleen geldig voor nieuwe abonnees. Bestaande abonnees kunnen geen gebruik maken van het Zomerabonnement. Een bestaande abonnee heeft het afgelopen jaar een NLZIET-account aangemaakt;

10.5 Door het Zomerabonnement af te sluiten in de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 augustus 2021 maak je kans op een Hisense QLED 50U7QF t.w.v. €749. Voor deze winactie gelden de volgende voorwaarden: Voorwaarden online loterij;
10.6 Het Zomerabonnement is niet te combineren met andere acties van NLZIET;
10.7 NLZIET is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of zetfouten;

10.8 NLZIET kan eventuele frauduleus overkomende aanmeldingen weigeren;

10.9 NLZIET kan de voorwaarden het Zomerabonnement, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, gedurende de looptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden het Zomerabonnement wijzigen of aanpassen;

10.10 Op het gebruik van het Zomerabonnement zijn de algemene voorwaarden van NLZIET van toepassing alsmede het privacy & cookiestatement van NLZIET. Door het Zomerabonnement af te sluiten accepteert de deelnemer deze voorwaarden.

Versie 1.5 mei 2021