Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van NLZIET.

 

1. DEFINITIES

Abonnee: Een natuurlijk persoon, primair woonachtig in Nederland, die met NLZIET een Overeenkomst tot het leveren van de Dienstverlening sluit.
Algemene voorwaarden: De onderhavige Algemene voorwaarden van NLZIET voor de Dienstverlening.
Apparaat: De door NLZIET ondersteunde apparaten of softwareapplicaties (webbrowsers) waarop de Content kan worden weergegeven.
Content: Audiovisueel materiaal dat via de Dienstverlening toegankelijk is.
Deelnemende Partners: De Stichting Nederlandse Publieke Omroep, RTL Nederland B.V., TALPA TV B.V. en andere partners die mogelijk in de toekomst aan NLZIET gaan deelnemen.
Dienstverlening: De door NLZIET aangeboden dienst, bestaande uit het op basis van een maandelijks abonnement bieden van toegang tot de Content van de Deelnemende Partners aan de Abonnee.
Account /Inloggegevens: De strikt persoonlijke combinatie van het door de Abonnee opgegeven e-mailadres en wachtwoord welke nodig zijn om toegang te krijgen tot Website.
NLZIET: De coöperatie NLZIET Coöperatief U.A., statutair gevestigd te (1217 EW) Hilversum, aan de ’s-Gravelandseweg 80.
Overeenkomst: De Overeenkomst, waarvan deze Algemene voorwaarden deel uitmaken, tot het leveren van de Dienstverlening door NLZIET aan de Abonnee.
Website: De door NLZIET aangeboden Website op het webadres app.NLZIET.nl of een andere door NLZIET aangeboden applicatie.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 NLZIET is een samenwerkingsverband van de Deelnemende Partners en biedt toegang tot Content van de Deelnemende Partners. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening en alle Overeenkomsten die NLZIET met Abonnee sluit. Bij het aanmaken van een Account ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Dienstverlening.

2.2 NLZIET is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene voorwaarden. De meest actuele versie van de Algemene voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden. Door de Website na wijziging van de Algemene voorwaarden te blijven gebruiken of Content op te vragen, aanvaardt de Abonnee uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene voorwaarden.

2.3 De nietigheid van enige bepaling in deze Algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

2.4 Op de verwerking van persoonsgegevens door NLZIET in het kader van de Dienstverlening is het privacy & cookie statement van NLZIET van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website.

3. AANMELDING EN INLOGGEGEVENS

3.1 Om van de Dienstverlening gebruik te maken dient de Abonnee op de Website van NLZIET zich eerst aan te melden door het aanmaken van een Account. De Abonnee dient ook Euro 0,01 over te maken ter verificatie van de betaalgegevens waarmee NLZIET het abonnementsgeld (mogelijk na een proefperiode) kan incasseren. NLZIET stuurt de Abonnee vervolgens een bevestiging van de aanmelding via het opgegeven e-mailadres, waarin NLZIET aangeeft dat de Abonnee met de Inloggegevens en na ontvangst van zijn geaccepteerde betaalgegegevens, gebruik kan maken van de Dienstverlening. Met deze bevestiging van NLZIET komt de Overeenkomst tussen Abonnee en NLZIET tot stand. Na de verificatietransactie heeft Abonnee éénmalig recht op een proefperiode van tenminste 14 dagen. Hierna vervalt voor Abonnee het herroepingsrecht. NLZIET kan de Abonnee benaderen in verband met de afronding van de aanmelding en bevestiging van de Overeenkomst.

3.2 Alleen personen van 16 jaar en ouder mogen zich aanmelden voor de Dienstverlening van NLZIET.

3.3 Bij aanmelding dient de Abonnee tenminste de volgende gegevens op te geven: Inloggegevens en betaalgegevens. Abonnee stemt ermee in juiste, actuele en complete informatie te verschaffen en in stand te houden, waaronder het e-mailadres voor (service)mededelingen en andere berichtgeving van NLZIET. Abonnee stemt ermee in zich niet voor te doen als een ander (rechts) persoon en zal alleen gebruik maken van zijn eigen e-mailadres, wachtwoord en bankrekeningnummer. Abonnee stemt ermee in dat we stappen kunnen nemen om de juistheid van de verschafte informatie te verifiëren, waaronder het controleren van contactinformatie van een ouder of voogd. Wijzigingen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven via Mijn NLZIET. Wanneer je betalingsinformatie verschaft, verklaar en garandeer je dat deze informatie juist is, dat je bevoegd bent om de verstrekte betalingsmethode te gebruiken en dat je ons op de hoogte zult stellen van wijzigingen in de betalingsinformatie.

3.4 Abonnee dient de gekozen Inloggegevens strikt geheim te houden en niet aan derden bekend te maken. Eventueel misbruik of oneigenlijk gebruik van de Inloggegevens komt voor rekening en risico van de Abonnee. NLZIET kan bij vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Inloggegevens de Dienstverlening opschorten of de Overeenkomst beëindigen, dit ter beoordeling van NLZIET.

Abonnee zal Inloggegevens niet met anderen delen en vertrouwelijk behandelen. Abonnee stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van e-mailadres, wachtwoord of andere Accountinformatie, of van een andere schending van beveiliging met betrekking tot je Account.

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van je gegevens zijn uitermate belangrijk voor NLZIET. We hebben diverse beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen.

4. DE DIENSTVERLENING

4.1 Het NLZIET-abonnement gaat in op de datum waarop NLZIET de aanmelding heeft bevestigd. De Abonnee kan vanaf dit moment gebruik maken van de Dienstverlening, zoals omschreven in deze Algemene voorwaarden. De abonnementskosten voor de Dienstverlening worden bij het aangaan van het abonnement in rekening gebracht, na het aflopen van een eventuele proefperiode, en elke overeengekomen periode volgend, behoudens opzegging, op dezelfde dag (of de eerstvolgende geschikte werkdag, ter keuze van NLZIET) automatisch afgeschreven. NLZIET behoudt zich het recht voor om het tijdstip van het in rekening brengen van de abonnementskosten te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de abonnementskosten niet in rekening kunnen worden gebracht wegens een ontoereikend banksaldo.

4.2 Na het einde van een gratis proefperiode, loopt het abonnement automatisch door in een betaald abonnement, tenzij de Abonnee het abonnement heeft opgezegd tijdens de proefperiode. Dit kan op elk moment tijdens de proefperiode op de accountpagina: mijn.nlziet.nl.

4.3 De proefperiode is bedoeld om de Abonnee éénmalig kennis te laten maken met NLZIET. NLZIET kan – naar eigen inzicht – het gebruik en/of de voorwaarden (waaronder de duur) beperken om misbruik van de proefperiode te voorkomen of tegen te gaan. NLZIET kan de aanmelding en/of het gebruik van de proefperiode blokkeren indien NLZIET vaststelt dat de Abonnee hier niet (meer) voor in aanmerking komt. Dit kan aan de hand van gegevens, zoals een apparaat-id, een betalingsmethode en/of e-mailadres, die reeds voor een bestaand of recent beëindigd NLZIET-abonnement worden of zijn gebruikt.

4.4 Om gebruik te kunnen maken van NLZIET dient Abonnee te beschikken over een internetverbinding en een door NLZIET ondersteund Apparaat.  Voor een optimale werking van NLZIET adviseren wij Abonnee om gebruik te maken van een stabiele internetverbinding en de meest recente versie van het besturingssysteem, de app en/of browser. Voor sommige – vaak oudere – apparaten kan het voorkomen dat (bepaalde) functionaliteiten niet werken en kan Content niet beschikbaar of niet – goed – afspeelbaar zijn. Voor vragen kijk hier of neem contact op met de klantenservice van NLZIET. De technische specificaties wijzigen incidenteel, zonder dat NLZIET verplicht is de Abonnee hierover vooraf te informeren. De Abonnee is verantwoordelijk voor de kosten die verband houden met internettoegang en de gebruikte Apparaten.

4.5 De beschikbare Content zal voortdurend variëren. NLZIET is voor het aanbieden van de Content afhankelijk van de Deelnemende Partners en behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in de Dienstverlening, zoals veranderingen in het aanbod van Content. NLZIET, noch de Deelnemende Partners, zullen aansprakelijk zijn jegens de Abonnee of derden wanneer NLZIET dit recht uitoefent.

5. GEBRUIKSREGELS

5.1 De Website en alle Content waartoe de Abonnee via de Dienstverlening toegang verkrijgt, bevat informatie die eigendom is van NLZIET, de Deelnemende Partners en hun licentiegevers, en wordt beschermd door toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. De Abonnee verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht om de Dienstverlening in Nederland, zijnde de woonlidstaat van Abonnee, alsmede een tijdelijk gebruiksrecht in andere landen van de Europese Unie (EU) voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te kunnen gebruiken, conform deze Algemene voorwaarden. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden verklaart Abonnee dat hij/zij woonachtig is in Nederland.

5.2 De Abonnee kan op een maximum van vijf (5) unieke apparaten inloggen en op maximaal twee (2) Apparaten gelijktijdig de Dienstverlening gebruiken.

5.3 Elk ander gebruik van de Website en de Content dan in de voorgaande leden omschreven, is niet toegestaan. Zo is het onder meer niet toegestaan om de Website of de Content op enige manier:

(a) te gebruiken in verband met bedrijfsmatige of voor zakelijke doeleinden; (b) te bewerken, bijvoorbeeld door vermeldingen van auteursrechten op de Content te verwijderen of te wijzigen; (c) te kopiëren; (d) te vertonen anders dan in huiselijke kring (dat wil zeggen: de familie- of vriendenkring of een groep personen tussen wie hechte banden van persoonlijke aard bestaan), bijvoorbeeld door vertoning in een ruimte die (i) openbaar toegankelijk is, (ii) waarvoor toegangsgeld wordt gevraagd (iii) als horecagelegenheid kan worden aangemerkt of (iv) als gemeenschappelijke ruimte dient in niet voor particuliere bewoning bedoelde gelegenheden zoals ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren en overheidsinstellingen; (e) op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld door deze door te geven via peer-to-peer netwerken, op internet te posten, toegankelijk te maken, te uploaden, te downloaden of anderszins te verspreiden; of anderen in staat te stellen dit te doen.

5.4 De Content kan technische beveiligingsvoorzieningen bevatten die zijn aangebracht door NLZIET, de Deelnemende Partners of hun licentiegevers om te waarborgen dat de Content uitsluitend conform het verleende gebruiksrecht wordt gebruikt. Het is de Abonnee niet toegestaan deze beveiligingsvoorzieningen op geen enkele wijze te omzeilen of te manipuleren, of andere maatregelen te treffen met dit doel.

5.5 De Abonnee zal geen activiteiten ondernemen die de Dienstverlening aan andere Abonnees kunnen hinderen of die het functioneren van de Website nadelig kunnen beïnvloeden. De Abonnee zal geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen gebruiken voor de toegang tot de Website of de Content.

5.6 De Content wordt aangeboden onder de vermelding van de door de Deelnemende Partners van NLZIET vastgestelde leeftijds- en inhoudsclassificaties, volgens de classificatie van het NICAM.

5.7 NLZIET kan Abonnees en andere bezoekers van de Website de gelegenheid bieden reacties te plaatsen in forum-, social media- en service omgevingen die onderdeel uitmaken van de Dienstverlening. Deze worden beheerd door medewerkers van NLZIET. NLZIET behoudt zich het recht voor dergelijke uitlatingen aan te passen of te verwijderen indien die naar haar oordeel ongepast zijn. Door reacties te plaatsen op omgevingen beheerd door NLZIET, geeft de betreffende bezoeker NLZIET onvoorwaardelijke toestemming dergelijke uitingen onbeperkt te (her)gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele- en andere (al dan niet-commerciële) doeleinden. Betreffende bezoeker doet afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot dergelijke uitingen. NLZIET mag deze kanalen ook gebruiken om (ex) Abonnees te benaderen om (bepaalde Content van) NLZIET te promoten.

5.8 In geval van schending van de verplichtingen die op de Abonnee rusten uit hoofde van de Overeenkomst, of een gegronde verdenking daarvan, heeft NLZIET het recht om de toegang tot de Website en de Content voor de betreffende Abonnee met onmiddellijke ingang te blokkeren en de Dienstverlening op te schorten of de Overeenkomst per direct te beëindigen, naar inschatting van NLZIET, zonder tot enige restitutie gehouden te zijn en onverminderd de andere rechten en aanspraken van NLZIET en/of de Deelnemende Partners.

6. LOOPTIJD EN OPZEGGING

6.1 De Overeenkomst begint op de datum waarop NLZIET de aanmelding van de Abonnee bevestigt en deze wordt na de betaalperiode (of proefperiode) voortgezet tenzij deze door de Abonnee of NLZIET is opgezegd.

6.2 Opzegging van een abonnement, kan op elk moment (online) geschieden voor het einde van de huidige betaalperiode of gratis proefperiode. De Abonnee kan het abonnement opzeggen via de Website mijn.nlziet.nl onder het kopje ‘abonnement en facturen’. Het voortijdig beëindigen van een abonnement is niet mogelijk. Het abonnement wordt automatisch na de desbetreffende betaalperiode omgezet in een maandelijks opzegbaar abonnement tegen het op dat moment geldende tarief. De Abonnee kan desgewenst contact opnemen met NLZIET voor hulp bij opzegging van het abonnement. Alle overige opzeggingen zoals bijvoorbeeld (aangetekende) opzegbrieven, worden niet in behandeling genomen.

6.3 De opzegging gaat in op de einddatum van het vooraf betaalde abonnement (conform het bepaalde in artikel 7). Tot die tijd behoudt de Abonnee toegang tot de Dienstverlening behoudens in geval van eerdere blokkering van de Dienstverlening door NLZIET op grond van het bepaalde in artikel 5.8 of artikel 7.6.

6.4 NLZIET behoudt zich het recht voor om op ieder moment de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. NLZIET zal een eventuele wijziging, opschorting of beëindiging van de Dienstverlening zo snel als mogelijk aan Abonnee communiceren via e-mail en/of de Website.

7. TARIEVEN EN BETALINGEN

7.1 Voor het gebruik van de Dienstverlening is een maandelijkse, periodieke of eenmalige abonnementsvergoeding verschuldigd (tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een actie) zoals die op de Website vermeld staat. De op de Website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw. NLZIET behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Prijswijzigingen treden voor bestaande Abonnees niet eerder in werking dan 30 dagen nadat deze zijn aangekondigd en Abonnee gelegenheid heeft gehad om de Dienstverlening te beëindigen.

7.2 De abonnementsvergoeding dient vooraf te worden voldaan en vervolgens op of omstreeks dezelfde dag in de daaropvolgende perioden zo lang de Overeenkomst voortduurt.

7.3 Een reeds betaalde vergoeding komt niet voor enige restitutie in aanmerking. NLZIET verricht geen terugbetaling of creditering.

7.4 Tenzij anders overeengekomen dient Abonnee de aan NLZIET verschuldigde vergoedingen te betalen door middel van een automatische incasso via de aangeboden betaalmethoden. Daartoe dient de Abonnee NLZIET bij aanmelding te machtigen om de verschuldigde vergoeding maandelijks te incasseren gedurende de Overeenkomst.

7.5 Indien Abonnee zonder geldige reden een afschrijving storneert, dan is NLZIET gerechtigd de Dienstverlening op te schorten, of de Overeenkomst te beëindigen, zulks ter beoordeling van NLZIET. Mocht de Abonnee in de toekomst wederom een abonnement met NLZIET afsluiten, dan dienen eerst eventuele openstaande facturen te worden voldaan.

7.6 NLZIET is gerechtigd om de Dienstverlening met onmiddellijke ingang op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien NLZIET niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd. Zolang de Overeenkomst niet is opgezegd, blijft de maandelijkse vergoeding verschuldigd.

7.7 Indien NLZIET niet in staat is om de verschuldigde abonnementsvergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, zullen de eventuele invorderings- en incassokosten voor rekening van de Abonnee komen.

7.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst komen alle aanspraken van de Abonnee jegens NLZIET te vervallen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De Website en de Content worden met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat de daarin vervatte informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. NLZIET noch de Deelnemende Partners geven garanties dat de Dienstverlening en de Content altijd en zonder onderbreking of storing beschikbaar is. NLZIET streeft ernaar storingen in de Dienstverlening zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Abonnee zo beperkt mogelijk te houden.

8.2 NLZIET geeft geen garanties over de kwaliteit van de weergave van de Content bij de Abonnee. Deze hangt af van verscheidene factoren waaronder de geselecteerde Content, de locatie van de Abonnee en de kwaliteit en instellingen van de internettoegang en de Apparaten waarvan de Abonnee gebruik maakt. NLZIET aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het niet of niet goed kunnen afspelen van Content indien dat het gevolg is van de internetverbinding of de apparatuur van de Abonnee die niet goed werkt of niet voldoet aan de gestelde specificaties.

8.3 NLZIET aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit opzet of grove schuld of nalatigheid van NLZIET of haar leidinggevend personeel. Alle overige aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

8.4 NLZIET is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder begrepen tekortkomingen van Adyen N.V. (het bedrijf dat betalingen namens NLZIET verwerkt) of voor die van de Deelnemende Partners.

9. OVERMACHT

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NLZIET in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienstverlening op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat NLZIET gehouden is tot enige schadevergoeding.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan NLZIET kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. KLACHTEN, GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT

10.1 De Abonnee is te allen tijde gerechtigd om eventuele klachten kenbaar te maken aan NLZIET via de door NLZIET aangeboden contactmogelijkheden.

10.2 Alle geschillen die tussen de Abonnee en NLZIET mochten ontstaan, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

10.3 Op elke Overeenkomst tussen NLZIET en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing.

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN NLZIET EXTRA

11.1 NLZIET biedt naast het reguliere abonnement ook het abonnement NLZIET Extra aan. Dit abonnement wordt tegen een hogere prijs aangeboden met een uitgebreider zenderpakket.

11.2 Een NLZIET-abonnement kan op ieder moment worden gewijzigd naar een NLZIET Extra-abonnement. Als Abonnee het lopende NLZIET-abonnement wijzigt naar NLZIET Extra zal het lopende NLZIET-abonnement direct worden gestopt en zal direct een NLZIET Extra-abonnement worden gestart met (minimaal) eenzelfde betaalperiode als het gestopte abonnement. Het NLZIET Extra abonnement krijgt dus een nieuwe einddatum. De dag van afsluiten wordt de nieuwe factuurdatum. Het tegoed van eventueel nog niet gebruikte abonnementsdagen van het reeds vooruitbetaalde NLZIET-abonnement wordt per direct verrekend bij de betaling voor het nieuwe abonnement.

11.3 Het stopzetten van het NLZIET Extra-abonnement of het wisselen naar een NLZIET-abonnement is op ieder moment mogelijk. De Abonnee kan dan tot einde van de lopende en reeds betaalde periode gebruik blijven maken van het NLZIET Extra-abonnement.

11.4 Op het gebruik van het NLZIET Extra-abonnement zijn de algemene voorwaarden van NLZIET van toepassing alsmede het privacy & cookiestatement van NLZIET. Door het NLZIET Extra-abonnement te starten accepteert de Abonnee deze voorwaarden.

Versie 1.9 maart 2023

Veelgestelde vragen

Wil je meer weten over online tv-kijken bij NLZIET? Lees de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

 • Wat is NLZIET?

  NLZIET is een app waarmee je online tv kunt kijken. Live, terug en soms zelfs vooruit. Krijg toegang tot meer dan 40 zenders die je kunt kijken op je tv, tablet, laptop of telefoon. Kijk alles van NPO Plus, RTL en KIJK wanneer je maar wil. Kies je voor NLZIET Extra, dan krijg je toegang tot 11 internationale zenders extra.

 • Hoe kan ik NLZIET kijken?

  1. Sluit een abonnement af
  2. Download de app
  3. Log in en start met kijken

 • Hoe meld ik mij aan?

  Met NLZIET kijk je kabelvrij tv via je tv, laptop, tablet of telefoon. In 4 simpele stappen kun jij direct tv-kijken met NLZIET:

  Stap 1: Sluit een proefabonnement af via de website
  Stap 2: Download de app op het apparaat waarop je wilt kijken
  Stap 3: Start de app en log in
  Stap 4: Je kunt direct beginnen met kijken

  Een abonnement op NLZIET geeft je toegang tot 40+ tv-zenders, waaronder alle zenders van NPO, RTL en KIJK.

 • Hoe werkt de gratis proefperiode?

  Als je NLZIET voor het eerst gebruikt, start je abonnement met een proefperiode en kun je NLZIET 14 dagen uitproberen. Het abonnement loopt automatisch door, maar kan op ieder moment worden opgezegd. Ook in de proefperiode.

 • Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

  Ja, je kunt je abonnement op ieder moment opzeggen in ‘Mijn NLZIET’ via onze website.

 • Op welke apparaten kan ik NLZIET gebruiken?

  Je kunt NLZIET kijken op verschillende apparaten. Gebruik onze app om te kijken op je smart tv, Apple TV of Android TV-apparaat. Je kunt ook casten naar je grote scherm, kijken op je smartphone/tablet of gebruik maken van onze website op je computer.

 • Kan ik NLZIET ook in het buitenland gebruiken?

  Ja, je kunt NLZIET overal binnen de EU gebruiken.

  Landen waar je NLZIET kunt kijken:

  • België
  • Bulgarije
  • Cyprus
  • Denemarken
  • Duitsland
  • Estland
  • Finland
  • Frankrijk
  • Griekenland
  • Hongarije
  • Ierland
  • IJsland
  • Italië
  • Kroatië
  • Letland
  • Liechtenstein
  • Litouwen
  • Luxemburg
  • Malta
  • Nederland
  • Noorwegen
  • Oostenrijk
  • Polen
  • Portugal
  • Roemenië
  • Slovenië
  • Slowakije
  • Spanje
  • Tsjechië
  • Zweden

  Let op: vanwege de Brexit zijn de (meeste) programma’s niet langer beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

  Bovenstaande geldt ook voor Zwitserland. Zwitserland heeft een unieke relatie met de Europese Unie. Het land wordt vrijwel geheel omsloten door EU-lidstaten, maar maakt zelf geen deel uit van de EU. Dit betekent dat NLZIET mogelijk niet volledig werkt in Zwitserland, vanwege uitzendrechten die niet afgegeven zijn voor dit land.

  De Benedenwindse Eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao) en Bovenwindse Eilanden (Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten) behoren niet tot de EU en (een deel van) het aanbod is daar, wegens (ontbrekende) uitzendrechten, mogelijk niet beschikbaar.

 • Kan ik een eigen profiel aanmaken?

  Ja, je kunt eigen profielen aanmaken binnen je NLZIET-account.

Kijk tv vanaf €7,95 per maand

Stream alles wat je wil zien.
NLZIET. Slim bekeken.

Probeer 14 dagen gratis